Faith.t48

­ØÖÁ­ØÜè­ØÜÆ­ØÜØ­ØÜæ ­ØÖ░­ØÜï­ØÜÆ­ØÜÉ­ØÜè­ØÜÆ­ØÜò ­ØÜâ­ØÜè­ØÜó­ØÜò­ØÜÿ­ØÜø
Ôäì­ØòÜ, ­ØòÇ'­Øò× ­ØÆ£­ØÆÀ­ØÆ¥­Øæö­ØÆ­ØÆ¥­Øôü!
­Øö© ­ØòØ­ØòÜ­ØòÑ­ØòÑ­ØòØ­Øòû ­Øòô­ØòÜ­ØòÑ ­ØòÆ­Øòô­Øòá­Øòª­ØòÑ ­Øò×­Øòû:
ÔÇó ­ØÖ© ­ØÜò­ØÜÿ­Ø܃­ØÜÄ ­ØÜæ­ØÜÄ­ØÜò­ØÜÖ­ØÜÆ­ØÜù­ØÜÉ ­ØÜÖ­ØÜÄ­ØÜÿ­ØÜÖ­ØÜò­ØÜÄ.
ÔÇó ­ØÖ© ­ØÜò­ØÜÿ­Ø܃­ØÜÄ ­ØÜØ­ØÜÿ ­ØÜÄ­ØÜù­ØÜî­ØÜÿ­ØÜ×­ØÜø­ØÜè­ØÜÉ­ØÜÄ ­ØÜÖ­ØÜÄ­ØÜÿ­ØÜÖ­ØÜò­ØÜÄ.
ÔÇó ­ØÖ© ­ØÜì­ØÜÆ­ØÜì ­ØÜæ­ØÜÿ­ØÜø­ØÜ£­ØÜÄ ­ØÜï­ØÜè­ØÜî­ØÜö ­ØÜø­ØÜÆ­ØÜì­ØÜÆ­ØÜù­ØÜÉ ­ØÜÅ­ØÜÿ­ØÜø 5 ­ØÜó­ØÜÄ­ØÜè­ØÜø­ØÜ£.
ÔÇó ­ØÖ© ­ØÜæ­ØÜè­Ø܃­ØÜÄ 3 ­ØÜï­ØÜø­ØÜÿ­ØÜØ­ØÜæ­ØÜÄ­ØÜø­ØÜ£.
ÔÇó ­ØÖ© ­ØÜø­ØÜ×­ØÜù ­ØÜû­ØÜó ­ØÜÿ­ØÜá­ØÜù ­ØÜÿ­ØÜù­ØÜò­ØÜÆ­ØÜù­ØÜÄ ­ØÜï­ØÜ×­ØÜ£­ØÜÆ­ØÜù­ØÜÄ­ØÜ£­ØÜ£.
ÔÇó ­ØÖ© ­ØÜá­ØÜÿ­ØÜ×­ØÜò­ØÜì ­ØÜò­ØÜÿ­Ø܃­ØÜÄ ­ØÜØ­ØÜÿ ­ØÜæ­ØÜÄ­ØÜò­ØÜÖ ­ØÜó­ØÜÿ­ØÜ× ­ØÜÿ­ØÜù ­ØÜó­ØÜÿ­ØÜ×­ØÜø ­ØÜô­ØÜÿ­ØÜ×­ØÜø­ØÜù­ØÜÄ­ØÜó ­ØÜØ­ØÜÿ ­ØÜ£­ØÜ×­ØÜî­ØÜî­ØÜÄ­ØÜ£­ØÜ£!

­Øòâ­Øòû­ØòÑ ­Øò×­Øòû ­ØòÖ­Øòû­ØòØ­Øòí ­Øò¬­Øòá­Øòª ­ØòÆ­Øòö­ØòÖ­ØòÜ­Øòû­Øòº­Øòû ­Øò¬­Øòá­Øòª­Øòú ­Øòÿ­Øòá­ØòÆ­ØòØ­Øòñ ­ØòÆ­Øòƒ­Øòò ­Øòñ­ØòÑ­Øòá­Øòí ­Øò×­ØòÆ­Øò£­ØòÜ­Øòƒ­Øòÿ ­Øòû­Øò®­Øòö­Øòª­Øòñ­Øòû­Øòñ!
Ôäé­ØòØ­ØòÜ­Øòö­Øò£ ­ØòÑ­ØòÖ­Øòû ­Øòù­ØòÜ­Øòú­Øòñ­ØòÑ ­ØòØ­ØòÜ­Øòƒ­Øò£ ­Øòò­Øòá­Øò¿­Øòƒ ­Øòô­Øòû­ØòØ­Øòá­Øò¿
*************** ­ƒæç­ƒÅ╗ ***************
SHARE